Traducció Jurídica


1 Què és la traducció jurídica?

La traducció jurídica o traducció legal (legal translation). Consisteix a traduir, des d'un idioma a un altre, documents de caràcter legal, ja siguin públics (documents oficials emesos per una administració o un organisme públic) o privats (redactats per regular un determinat negoci jurídic entre particulars o empreses).

2 Per què és tan complexa?

El més habitual és que aquests documents hagin estat redactats per professionals del Dret. Per això, solen contenir gran quantitat de conceptes jurídics que no s'usen en la vida ordinària i que resulten estranys per a la majoria dels traductors llecs en aquesta matèria. La importància de traslladar adequadament aquests conceptes, i no només les paraules del text, és fonamental, ja que d'ells es deriven efectes legals per a les parts que el traductor ha de saber reflectir.

3 Només cal dominar un idioma per traduir textos jurídics?

En moltes ocasions la traducció jurídica no és només informativa, sinó que es busca que el text tingui efectes legals en un altre país, pel que és necessari realitzar una tasca prèvia de recerca en Dret comparat. No n'hi ha prou, per tant, amb dominar l'idioma en què el document està redactat per poder traduir adequadament. Ni tan sols és suficient tenir una àmplia experiència com a traductor. És, també, necessari conèixer els dos sistemes legals (el del text original i el del país de la llengua a la qual es tradueix) per no cometre errors que puguin tenir conseqüències jurídiques per als destinataris de la traducció.

4 Qui pot ser traductor jurídic?

Per respondre a aquesta pregunta hi ha múltiples teories. Hi ha qui opina que el principal és tenir una sòlida formació en el camp de la traducció complementada amb coneixements dels sistemes legals. Altres pensen que el més capacitat per a aquest tipus de traducció és un advocat amb un bon domini dels idiomes. Nosaltres, en canvi, pensem que no és suficient ni una cosa ni l'altra. El traductor jurídic "ideal" ha de ser advocat i traductor al mateix temps. El que en l'àmbit de la Unió Europea es denomina com "jurista-lingüista".

5 Què formació hauria de tenir el traductor jurídic?

El traductor jurídic professional ha de tenir una sòlida formació acadèmica en Dret. Un màster especialitzat o haver cursat la carrera de Dret ens semblen les millors opcions, ja que, una disciplina tan complexa com aquesta no es domina, ni de bon tros, rebent uns pocs cursos. Però, al mateix temps, el traductor jurídic es va a enfrontar a múltiples reptes traductològics al llarg del text, de manera que, també és necessària una sòlida formació en el camp de la traducció. Addicionalment, pensem que l'especialització en determinades àrees del Dret és fonamental per poder garantir un treball de qualitat en matèries tan complexes.

6 Quins documents necessiten una traducció jurídica especialitzada?

Qualsevol document redactat per un expert en Dret, ja sigui un funcionari públic, un advocat, un jutge o un assessor legal, així com una gran quantitat de documents financers que contenen un bon nombre de conceptes jurídics necessiten ser traduïts per un traductor jurídic professional.

Aquests són alguns d'aquests documents:

● Contractes de compravenda i financers.

● Escriptures i estatuts socials.

● Poders notarials i escriptures.

● Testaments i fideïcomisos.

● Documentació laboral.

● Pòlisses d'assegurança, informes pericials.

● Documents relatius a propietat intel·lectual o industrial.

● Normatives i legislació estrangera.

● Decisions judicials.

● Procediments arbitrals.


I, en general, qualsevol text legal o financer que suposi la creació de drets o obligacions per a una determinada part.