Traduccions jurades del català i al català

Traductor Jurat del català i al català

Cal avisar que les traduccions jurades no segueixen la norma ISO 17100 quan no les fa un traductor nadiu cap a la seva llengua.

DECRET 129/2018, de 26 de juny, de la traducció i la interpretació jurades.

URI ELI: eli/es-ct/d/2018/06/26/129/dof

de: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=821356&language=ca_ESL'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, en l'article 6, que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que n'és llengua oficial. Així mateix, l'article 143 estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i els articles 32 i 33, que regulen els drets i deures lingüístics de les persones, estableixen que cap ciutadà no es pot veure discriminat per raons lingüístiques i se li reconeix el dret d'opció lingüística en les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya. També l'article 50 de l'Estatut estableix que els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n'han de fomentar l'ús, la difusió i el coneixement. D'altra banda, l'article 170 estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals que inclou, entre d'altres, les qualificacions professionals a Catalunya.

Per tal de garantir els drets lingüístics de la ciutadania pel que fa a la llengua catalana com a oficial i pròpia de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha d'establir els mecanismes i les condicions que permetin arribar a la plena normalitat i facilitar-ne l'ús, de manera que el dret d'opció lingüística dels ciutadans i les ciutadanes sigui efectiu en tots els àmbits.

La internacionalització cada dia més gran de les relacions econòmiques i de tota altra mena comporta sovint la necessitat de disposar de traduccions fidels del català a altres llengües i viceversa, especialment en textos i actuacions dels àmbits jurídic, administratiu i econòmic. L'habilitació de persones qualificades per a la traducció i la interpretació jurades del català a altres llengües i viceversa equipara el català al castellà pel que fa a drets i deures de la ciutadania. També facilita l'ús del català en la documentació jurídica, administrativa i econòmica en actes i procediments que, en un moment o altre, han de poder tenir efectes oficials en català davant les administracions públiques a Catalunya, o bé n'han de tenir fora dels territoris en què el català és llengua oficial.

D'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, les traduccions i les interpretacions jurades de caràcter oficial d'una altra llengua al català, i viceversa, les han de fer persones nomenades o habilitades a aquest efecte. Les modalitats i els requisits de l'habilitació per a la traducció i la interpre tació jurades amb relació al català s'han de desplegar per decret.

El Decret 87/1994, de 19 d'abril, de traducció i interpretació jurades d'altres llengües al català, va regular per primera vegada l'accés a l'habilitació com a traductor i/o intèrpret jurat i va crear-ne un registre públic. El Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades, va revisar i ampliar aquella regulació i va establir el caràcter oficial de les traduccions i interpretacions jurades al català i viceversa. Alhora, va revisar també el nivell acadèmic necessari per accedir a l'habilitació per consolidar el nivell de qualitat de les traduccions i interpretacions jurades al català i viceversa.

Diverses circumstàncies aconsellen ara una nova modificació d'aquesta regulació. En primer lloc, la formació superior en traducció i interpretació a Catalunya té una nova estructura i configuració, conseqüència de l'establiment i la regulació graduals dels ensenyaments superiors i universitaris a partir del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'acord amb els criteris de l'espai europeu d'educació superior, i d'acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits. Atès que una de les vies d'accés principals a l'habilitació jurada és l'homologació i el reconeixement d'aquest tipus de formació superior, cal adequar el marc normatiu als nous itineraris formatius de nivell superior. En segon lloc, es revisen els continguts i les proves d'accés a l'habilitació, amb una estructura més clara i simple, de manera que se suprimeixen les proves específiques de llengua catalana i de dret, que queden integrades en les proves específiques, i es precisa que per a cada llengua correspon un tribunal. Finalment, s'adequa la regulació del Registre de traductors i intèrprets jurats d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Atesos els articles 15 i 37.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística;

Atès el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

A proposta de la consellera de Cultura, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Objecte

1. És objecte d'aquest Decret regular l'habilitació per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa.

2. S'exclou de l'objecte d'aquest Decret la traducció i la interpretació judicials, que són objecte d'una regulació específica.

3. L'habilitació a què fa referència l'apartat 1 s'obté mitjançant la superació de les proves que regula aquest Decret. També obtenen l'habilitació les persones que compleixin els requisits que preveu l'apartat 2 de l'article 7.

4. L'habilitació per a la modalitat de traducció i la d'interpretació és independent l'una de l'altra.

Article 2. Caràcter oficial de la traducció i de la interpretació

1. Les traduccions i les interpretacions d'altres llengües al català i viceversa que facin les persones titulars de l'habilitació que regula aquest Decret tenen caràcter oficial.

2. Les persones habilitades per a la traducció i la interpretació jurades han de certificar amb la seva signatura i el segell la fidelitat i l'exactitud de les seves actuacions.

3. La certificació de l'actuació i el segell s'han d'ajustar literalment als models que consten a l'annex 1. La persona habilitada també pot incorporar-hi la versió corresponent en la llengua objecte d'actuació jurada.

Article 3. Persones destinatàries de les proves

1. Poden prendre part en les proves de traducció o d'interpretació jurades les persones que compleixin els requisits següents:

a) Ser major d'edat.

b) Estar en possessió d'un títol oficial de l'Estat espanyol de grau o llicenciatura o, com a mínim, d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o equivalent, o d'un títol estranger homologat a un dels esmentats.

2. Les persones aspirants han de complir aquests requisits el dia en què finalitzi el període de sol·licitud d'inscripció.

Article 4. Convocatòria de les proves

1. La direcció general competent en matèria de política lingüística convoca les proves de traducció i d'interpretació jurades mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. La resolució de convocatòria ha d'indicar:

a) Les llengües i modalitats objecte de l'examen.

b) Els terminis, el procediment i les condicions de preinscripció i inscripció.

c) Les dates de les proves i la localitat on es realitzaran.

d) L'import de la taxa.

e) La data i els llocs de publicació de resultats, i el procediment per sol·licitar la revisió de l'examen.

f) La composició del tribunal qualificador.

3. La direcció general competent en matèria de política lingüística difon, amb caràcter previ a la convocatòria, el calendari de les proves, les llengües i les modalitats objecte de la convocatòria.

Article 5. Tribunal qualificador

1. El tribunal qualificador de cada llengua es compon de la presidència, la vicepresidència i la secretaria, a més d'un màxim de sis vocals. La composició de cada tribunal ha de tendir a una representació equilibrada entre homes i dones.

2. Les funcions del tribunal qualificador són:

a) El disseny, l'elaboració, l'administració, la correcció i la valoració de les proves de traducció i d'interpretació jurades de la llengua i les modalitats convocades.

b) L'aprovació de resultats.

c) La revisió de la correcció dels exàmens i l'emissió dels informes tècnics que fonamentin la resolució del recurs contra la qualificació obtinguda.

Article 6. Estructura i contingut de les proves

L'estructura i el contingut de la prova de traducció i de la prova d'interpretació es descriuen a l'annex 2.

Article 7. Habilitació

1. Les persones que superen les proves són habilitades d'ofici com a traductores o intèrprets jurades per la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística.

2. Poden sol·licitar l'habilitació per a la traducció o la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa, sense necessitat de superar les proves regulades en aquest Decret, les persones que posseeixin un títol oficial de grau en traducció i interpretació, o bé un títol de grau d'una altra especialitat acompanyat d'un postgrau en traducció o interpretació jurídiques, i que acreditin, per mitjà d'un certificat acadèmic de la universitat, que tenen la formació específica que estableix l'apartat 4 en el cas de l'habilitació per a la traducció jurada, i la que estableix l'apartat 5 en el cas de l'habilitació per a la interpretació jurada.

3. Les sol·licituds d'habilitació s'han d'adreçar a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística, que ha de resoldre en un termini màxim de tres mesos. Passat aquest termini sense que hagi recaigut una resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre estimada per silenci administratiu.

4. Es considera formació específica per a l'habilitació per a la traducció jurada haver superat un mínim de 20 crèdits del sistema europeu de transferència de crèdits (European Credit Transfer System, ECTS) en traducció jurídica i econòmica, els quals han de complir els requisits següents:

a) Han de correspondre obligatòriament a cadascuna de les llengües per a les quals se sol·licita l'habilitació per a la traducció jurada i sempre en combinació amb el català.

b) Com a mínim 10 dels 20 crèdits han de correspondre a assignatures de grau o de postgrau de contingut específic sobre traducció jurídica, traducció financera, traducció econòmica o traducció de textos especialitzats de contingut jurídic o econòmic.

c) La resta de crèdits, fins a 20, es poden obtenir a través de la realització de pràctiques en empreses, avalades i tutelades per la universitat corresponent, a través del treball de fi de grau, o a través d'altres assignatures, sempre que estiguin relacionats directament amb els continguts que esmenta l'apartat b).

5. Es considera formació específica per a l'habilitació per a la interpretació jurada haver superat un mínim de 26 crèdits del sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS) en interpretació i en traducció jurídica i econòmica, els quals han de complir els requisits següents:

a) Han de correspondre obligatòriament a cadascuna de les llengües per a les quals se sol·licita l'habilitació i sempre en combinació amb el català.

b) 18 crèdits han de correspondre a assignatures d'interpretació de grau o de postgrau.

c) 8 crèdits han de correspondre a assignatures de contingut específic sobre traducció jurídica, traducció financera, traducció econòmica o traducció de textos especialitzats, de contingut jurídic o econòmic, o bé a assignatures de dret o d'economia.

Article 8. Registre de traductors i intèrprets jurats

1. La direcció general competent en matèria de política lingüística és la responsable de la gestió i el manteniment del Registre de traductors i intèrprets jurats, en el qual inscriu les persones habilitades com a traductores o intèrprets jurades al català i del català a altres llengües.

2. Cada persona té assignat un número de registre, que és únic, amb independència del nombre de llengües i modalitats per a les quals hagi estat habilitada.

3. En el Registre consten les dades identificatives de la persona i les dades de contacte, així com les dades relatives a l'habilitació: el número de registre, la via d'accés a l'habilitació, les llengües i modalitats per a les quals disposa d'habilitació, i la data d'alta.

4. Als efectes informatius per a la ciutadania, la direcció general competent en matèria de política lingüística fa pública en el seu web una relació de noms i cognoms de les persones que inclou el Registre que així ho autoritzin, amb indicació de la llengua o les llengües i la modalitat per a la qual o les quals han estat habilitades, el número de registre, les dades de contacte i la localitat de residència.

Article 9. Carnet acreditatiu

1. La direcció general competent en matèria de política lingüística, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, expedeix un carnet acreditatiu, segons el model que consta en l'annex 3.

2. El carnet acreditatiu s'ha d'elaborar a través de procediments i amb materials que n'impedeixin la falsificació.

Disposició transitòria primera

Les persones que disposen del títol de llicenciatura en traducció i interpretació, o d'un títol estranger homologat a aquest, poden sol·licitar l'habilitació per a la traducció o la interpretació jurades del català a una altra llengua i viceversa, d'acord amb els termes següents:

a) Que acreditin, mitjançant un certificat acadèmic emès per la universitat, que tenen una preparació específica en traducció administrativa, jurídica i econòmica, o en interpretació, en la llengua o les llengües per a les quals se sol·licita l'habilitació. Es considera preparació específica haver superat un mínim de 24 crèdits en traducció jurídica i econòmica, i de 16 crèdits en interpretació.

b) Que els 24 crèdits en traducció jurídica i econòmica esmentats en l'apartat anterior compleixin els requisits següents:

1) Han de correspondre obligatòriament a les llengües per a les quals se sol·licita l'habilitació i sempre en combinació amb el català.

2) Com a mínim 12 dels 24 crèdits han de correspondre a assignatures denominades específicament “Traducció jurídica i/o econòmica”, “Traducció específica” o “Traducció especialitzada”, els programes de les quals corresponguin a aquestes matèries.

3) La resta de crèdits, fins als 24, es poden obtenir a través de la realització de pràctiques a empreses, avalades i tutelades per la universitat corresponent, a través de projectes de final de carrera o memòries de traducció, o a través d'assignatures, incloses les de tercer cicle, sempre que estiguin relacionats directament amb la traducció de textos juridicoadministratius o econòmics.

Disposició transitòria segona

Les persones inscrites al Registre de traductors i intèrprets jurats en el moment en què aquest Decret entri en vigor queden habilitades per fer traduccions o interpretacions al català i viceversa, en relació amb les llengües per a les quals figuren inscrites. Així mateix, poden sol·licitar el carnet acreditatiu que preveu l'article 9.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades.

Disposició final

Signatura electrònica

Es faculta la persona titular del Departament competent en matèria de política lingüística per regular l'ús de la signatura i el segell electrònics en la traducció i la interpretació jurades, d'acord amb l'Ordre per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica del departament competent en matèria de polítiques digitals.

Barcelona, 26 de juny de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Laura Borràs i Castanyer

Consellera de Cultura

ANNEX 1

MODELS DE CERTIFICAT I SEGELL

Certificat

(Nom i cognoms), com a (traductor/a i/o intèrpret jurat/ada) de (llengua),

Certifico: que aquesta traducció al/a l'(llengua de destinació) és completa i fidel al document original redactat en (llengua d'origen).

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

(Localitat i data)

(Segell)

(Signatura)

Segell

Al segell, hi han de figurar, sense cap mena d'afegitó ni de símbol, les dades següents:

a) Nom i cognoms del traductor o intèrpret jurat.

b) Número de registre.

c) Llengua i modalitats per a les quals està habilitat.

d) Amb caràcter potestatiu, dades de contacte.

També hi ha de constar el literal següent: Habilitat/ada per la Generalitat de Catalunya.

ANNEX 2

CONTINGUT ESPECÍFIC DE LES PROVES

Prova de traducció

Objectiu general

L'objectiu general d'aquesta prova és avaluar els coneixements i les capacitats necessàries per traduir textos de l'àmbit jurídic, administratiu o socioeconòmic o textos formals no literaris.

Estructura de la prova

La prova s'estructura en les àrees següents:

Àrea 1/Traducció directa:

Consta d'una traducció al català d'un text de l'àmbit jurídic, administratiu o socioeconòmic o d'un text formal no literari.

Àrea 2/Traducció inversa:

Consta d'una traducció del català a la llengua triada per l'examinand d'un text de l'àmbit jurídic, administratiu o socioeconòmic o d'un text formal no literari.

Àrea 3/Preguntes sobre qüestions lingüístiques:

Es tracta de justificar i d'argumentar les solucions que l'examinand hagi donat a punts concrets de la traducció.

Prova d'interpretació

Objectiu general

L'objectiu general d'aquesta prova és avaluar les capacitats i els coneixements necessaris per fer una traducció d'enllaç entre dos subjectes, cosa que comporta tant la traducció consecutiva directa com la inversa.

Estructura de la prova

Aquesta prova consisteix a traduir un fragment de la conversa entre un jutge, fiscal o advocat i un testimoni o acusat en una vista oral o en una declaració, a partir del visionat de la conversa enregistrada en vídeo. Després de cada intervenció, l'examinand l'haurà de traduir oralment. La prova s'estructura en les àrees següents:

Àrea 1/Domini de les tècniques d'interpretació:

S'hi avalua el coneixement i l'aplicació correcta de les tècniques d'interpretació (comprensió i reproducció).

Àrea 2/Nivell de llengua catalana:

S'hi avalua la fluïdesa, la pronunciació i l'entonació, la morfosintaxi i el vocabulari d'acord amb l'estàndard oral.

Àrea 3/Nivell de la llengua objecte d'interpretació:

S'hi avalua la fluïdesa, la pronunciació i l'entonació, la morfosintaxi i el vocabulari.

ANNEX 3

Dades del carnet

A l'anvers del carnet de traducció i interpretació jurades han de constar les dades següents:

- Logotip de la direcció general competent en matèria de política lingüística

- Nom i cognoms

- Número de registre

Al revers s'hi ha de fer constar el fet que la persona titular del document figura inscrita al Registre de traductors i intèrprets jurats, el número de registre, les dades d'habilitació de la llengua, la modalitat (traducció o interpretació) i la data d'inscripció al Registre.